1. Danh sách cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường 2. Tổng hợp +. Tổng số cán bộ, giáo viên, CNV trong nhà trường: 58 +. Tổng số giáo viên trong nhà trường: 43 Trong đó: Tốt nghiệp Đại học: 26 giáo viên. Chiếm60.5% Tốt nghiệp Cao Đẳng: 02 giáo viên. Chiếm 4.6 % Tốt nghiệp TCCN: 15 giáo viên. Chiếm 34.9%...